מבקר הפנים פועל מתוקף פקודת המועצות המקומיות הקובעת את תפקידיו:

 1. לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.
 2. לבדוק את פעולות עובדי המועצה;
 3. לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין,טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
 4. לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;
 5. לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה.

המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי:

 1. שיקול דעתו;
 2. דרישת ראש המועצה לבקר ענין פלוני;
 3. ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.

- המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו.
- אחת לשנה יגיש המבקר דוח על ממצאי הביקורת. הדוח יובא לדיון מיוחד למליאת המועצה,לאחר שעבר את כל התהליך כפי שנקבע בחוק.
- בתום פרק הזמן שהקצה לכך המחוקק, הדוח מתפרסם בציבור,ובכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה וממצאיה של הביקורת בגופים המבוקרים.

נציבות תלונות הציבור פועלת במסגרת הביקורת הפנימית במועצה.

הממונה על תלונות הציבור אמון על טיפול בפניות תושבים בכל תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה. בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על  תלונות  הציבור) - 2008.

המועצה עושה מאמץ רב כדי לתת לתושביה את השירות הטוב ביותר.
אם נתקלת בבעיה, פנית לבעל התפקיד הרלוונטי במועצה והבעיה לא באה על פתרונה, או אם נחשפת לפעולות לא תקינות, אנחנו רוצים לשמוע ולשפר.

עקרונות עבודת ממונה תלונות הציבור:

 • ממונה תלונות הציבור מטפל בתלונות המוגשות בכתב באמצעות טופס תלונה המצורף בהמשך.
 • כל תלונה תיענה בכתב.
 • נושא תלונה הנוגע למועצה יכול להיות, בין השאר, על מעשה או מחדל שהינו בניגוד לחוק,או נעשה ללא סמכות חוקית, או בניגוד למנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתירה או אי צדק בולט.
 • ממונה תלונות הציבור מביא את נושא התלונה לידיעת המנהל שהתלונה בתחום אחריותו ולראש המועצה.
 • העלה בירור תלונה כי היא מוצדקת, מצביע ממונה תלונות הציבור על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לתיקונו, ויכול הוא להמליץ בפני המועצה על סעד למתלונן לפי העניין, אך אין זו האחרונה חייבת לפעול לפי קביעת הממונה.

בתלונות אלה לא מתקיים בירור אלא אם מצא ממונה תלונות הציבור שיש סיבה המצדיקה את בירורן :

 • תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין, או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
 • תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;.
 • תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית (כמו על ועדת ערר לענייני ארנונה);
 • תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, אולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק , תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
 • תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח– 1958 [נוסח משולב]‏.
 • תלונה אנונימית ותלונה שהוגשה לאחר שעבר שנה מיום המעשה לא תטופל, אלא אם ממונה תלונות הציבור קבע אחרת.

אופן הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור
כל תושב אשר סבור כי נפגע מהתנהלות העירייה או עובדיה (ובכפוף להערה להלן), רשאי להגיש תלונה באמצעות טופס תלונה כאשר עומדות בפניו מספר דרכים:

 1. בטלפון, דוא"ל או פקס לפי הפרטים שמופיעים מטה
 2. באמצעות הדואר בכתובת: דרך הבנים  ת.ד. 1022 פרדס חנה-כרכור מיקוד  37000
 3. קבלת קהל בימים א' ג' ו-ה'
רו"ח אלי יוספין
מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור
077-9779713
 

טופס למילוי התלונה

 תושב/ת יקר/ה:
הממונה על תלונות הציבור מטפל בתלונות רק לאחר שנעשתה פנייה של המתלונן למחלקה הנדרשת ורק לאחר קבלת פניה בכתב הכוללת פרטים מלאים.
כמו כן, הממונה מטפל אך ורק בתלונות על עובדי המועצה ו/או בתלונות אשר לא נענו כיאות ו/או לא נתנו מענה מספק לסוגיה נשוא התלונה. כל פנייה בנושאים שוטפים ומידיים תוגש ישירות לגורם המטפל בהתאם כגון: מוקד עירוני,פיקוח עירוני ושאר מחלקות המועצה.
התושבים מתבקשים לפנות תחילה למחלקות המועצה הרלוונטיות ואל המוקד העירוני 106 העומד לרשות התושבים 24 שעות ביממה.
אנו פועלים תוך שקיפות מלאה, ללא משוא פנים ומתייחסים לכל פנייה בכבוד ראוי וברצינות יתרה.
למען שיפור השירות יש לפעול בהתאם להנחיות.