• איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים- בטיפול המשרד לאיכות הסביבה.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות- בטיפול משטרת ישראל.
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו- בטיפול משרד העבודה והרווחה.
  • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות- בטיפול משרד החקלאות.
  • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים- בטיפול משרד הבריאות.
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה- בטיפול מחלקת ההנדסה במועצה המקומית פרדס חנה כרכור.
  • קיום הדינים הנוגעים לכבאות- הרשות לכיבוי אש.
  • נגישות פיזית לאנשים עם מוגבלות.

    מודגש בזאת שכל סתירה בין הנאמר באתר לבין החוק - נוסח החוק הוא הקובע

 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים

בחזרה אחורה - מבוא לרישוי עסקים