רשות הרישוי מנפיקה את הסוגים השונים של רשיונות העסק המפורטים להלן:
רשיון לצמיתות - רשיון שהוא בתוקף יום הוצאתו ועד בכלל, כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.
רשיון תקופתי - רשיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/שלוש שנים/חמש שנים, והוא מיועד סוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי מחדש שבתום תקופת תוקפו של הרשיון. זאת בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א - 2000 (התוספת הראשונה(.
היתר זמני - היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנת אחת, שיינתן לפני מתן רשיון, וזאת באישור נותני האישור.
רשיון זמני - רשיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו (לדוגמא קרקס). תוקף הרשיון הינו פחות משנה.
הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרשיון במועד מוקדם מזה הקבוע ברשיון לצמיתות ומרשיון תקופתי. ובלבד שתקופת הרשיון לא תפחת משנה אחת.
לדוגמא: עסק שהינו תקופתי לחמש שנים אולם קיבל אישור "שימוש חורג" רק לשנה, הרשות המקומית תנפיק לו רשיון רק לשנה.
חשוב לזכור
 1. רשיון העסק - בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק על פי מטרות החוק לטובת הציבור הרחב וטובת בעל העסק. בין השאר, עמידה בדרישות חוקי התכנון והבנייה, סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, ועמידה בחוקי העזר של המועצה אזורית פרדס חנה כרכור, בנושא ביוב והסדרי הניקיון.
 2.   עסק טעון רישוי - על פי החוק מחויב ברשיון עסק מטעם הרשות המקומית.
 3. עסקים טעוני רישוי - על משרד הפנים לפרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי )כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיו"ב). פרטים ניתן לקבל ברשות המקומית.
 4. הרשיון - הוא אישי, ייחודי למקום ולסוג העסק.
 5. הצגת רשיון - החוק מחייב להציג את רשיון העסק במקום בולט בעסק.
 6. תנאים לרשיון - קבלת הרשיון מותנת בעמידה בתנאים ובאישורים של מספר גורמי ונותני אישור (משרדי ממשלה וגורמים מקומיים ואחרים) עמידה מהירה בתנאים תקצר את הליך הרישוי.
 7. הנפקת רשיון עסק - הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רשיון עסק ללא עמידה בתנאים ואישורים של כל גורמי ונותני האישור המפורטים בצו רישוי עסקים, לרבות עמידה בחוקי תכנון ובנייה ובדרישות הכבאות.
 8.  ביטול רשיון - הרשות המקומית רשאית לבטל רשיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן אישור, אם העסק חרג מתנאי הרשיון. ביטול הרשיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.
 9.  חידוש רשיון - יש לחדש רשיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרשיון.
 10. זכות כניסה - החוק מאפשר לכל גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק ועל בעל העסק להתיר כניסה זו.
 11. איסור התקשרות - חל איסור על משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישוי שאין להם רשיון עסק תקף.
 12. עונשין - ניהול עסק ללא רשיון מהווה עבירה פלילית. העסק צפוי לצו סגירה מנהלית ובעליו צפוי  להיתבע לדין, לקנסות גבוהים ולהטלת עונשי מאסר.

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים