רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את הרשיון, ההיתר הזמני או האישור בשלושה סוגים של תנאים שבאים להבטיח את קיום מטרות הרישוי:
תנאי מוקדם - תנאי שיש לקיימו לפני שיינתן הרשיון או ההיתר הזמני.
תנאי ברשיון - כאשר הרשיון או ההיתר הזמני כולל בתוכו תנאים שיש לקיימם דרך קבע בעת הפעלת העסק.
תנאי נוסף - תנאי שהוסיפו לרשיון או להיתר הזמני, לאחר שהוצא.
חשוב לדעת:
1. קביעת תנאים: נותן האישור רשאי להוסיף/לשנות לעסק תנאי ברשיון, שניתן לצמיתות/לתקופה בכל עת שיתעורר הצורך לכך. קביעת התנאים היא חלק מתהליך הרישוי ומהווה לא אחת עילה לערעור מצד מבקשי הרשיון או בעלי העסק בשל השלכות הכלכליות הכרוכות בביצוע התנאים.
2. ערעור: ניתנת אפשרות למבקש להגיש ערעור לבית משפט מחוזי בשבתו כבית דין לעניינים מנהליים, על סירוב למתן רשיון/ביטול רשיון/תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים.
3. השגה: ניתן להגיש ערעור למפקח כבאות ראשי לגבי קביעת תנאים חריגים שניתנו על ידי שירותי הכבאות.
4. שימוש חורג : על פי חוק התכנון והבנייה. במקרים מיוחדים ניתן לאשר "שימוש חורג, שבהגדרתו בחוק התכנון והבנייה הינו שימוש בנכס או במקום שלא בהתאם לשימוש שאושר בהיתר הבנייה או המותר בתוכנית בניין עיר (תב"ע) התקפה למקום העסק.
לדוגמא: על מנת להתיר שימוש מסחרי בדירת מגורים, המהווה "שימוש חורג", יש לבצע תהליך שינוי ייעוד או הוצאת היתר ל- "שימוש חורג" לפי חוק התכנון והבנייה. ה"שימוש החורג" שניתן על פי תקנות רישוי עסקים, תוקף רשיון העסק לא יכול להיות תקף לתקופה ארוכה יותר מתוקף השימוש החורג.

 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים