1. תהליך הרישוי הוא תהליך מובנה ומסודר שנקבע בחוק רישוי עסקים ובתקנותיו. קיום התהליך כהלכה ובקפדנות הוא המפתח להצלחה: קבלת רשיון לעסק .בטרם נרכש והושכר הנכס והחל תהליך הקמתו, יש לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים לקבלת מידע מוקדם בדבר הצורך ברשיון עסק לעיסוק המבוקש. אם העסק טעון רשיון עסק, יינתנו הנחיות לבקשה לרשיון.
  חשוב מאוד! לקבלת מידע אמין ומדויק עליך למסור למחלקת קידום ורישוי עסקים את הכתובת המדויקת של הנכס המבוקש, גוש וחלקה, במידה ונוהל עסק קודם בנכס המבוקש- להעביר את פרטי העסק הקודם ורצוי גם את מספר הארנונה של העסק הקודם יש להגיש בקשה לקבלת מידע מוקדם באמצעות הדוא"ל, בכתובת: [email protected]
   
  קישור לטופס בקשה לרשיון עסק
   
  מידע מקדמי: על פי חוק רישוי עסקים ניתן לקבל מידע מוסמך ומלא על דרישות הרשויות השונות מהעסק המבוקש. המידע מותנה בהגשת תכנית עסק וכרוך בתשלום אגרה. יש להגיש לגוף הרישוי שמבוקש ממנו המידע בקשה למידע מקדמי, וגורם הרישוי חייב לתת תשובה לבקשה למידע מקדמי תוך 30 יום. למשל, בקשה לקבלת מידע מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות. בקשה לקבלת מידע מקדמי על מפעל כימי תוגש למשרד הגנת הסביבה. לבקשת מידע מקדמי יש לצרף תכניות הנדסיות מלאות כפי שנקבע בחוק וכמפורט במדריך זה לבקשה לרשיון עסק .מידע מקדמי ראשוני והכוונה מול רשות הרישוי, יש לפנות בדוא"ל מפורט בכתובת: [email protected]
  מידע מקדמי במשרד הבריאות : בעל העסק יכול לפנות באופן ישיר למשרד הבריאות ולקבל את התייחסותו לתוכנית המוצעת בהליך של מידע מקדמי. התהליך מצריך תשלום נפרד למשרד הבריאות בגובה אגרת רישוי. במסגרת מידע מקדמי יבחן משרד הבריאות את התוכנית. לאחר אישור משרד הבריאות נדרש יהיה להציג את האישור והתוכנית בעת הגשת הבקשה לרשיון. הערה - בהליך מידע מקדמי ניתן לקבל התייחסות של כל גורם רישוי שמצוין בצו רישוי עסקים. נושאים מומלצים לבדיקה בשלבים הראשונים לקראת הגשת בקשה לרשיון עסק.
  נגישות בעסקים:  בהתאם לחוק הנגישות, לשם קבלת היתר זמני או רשיון עסק או חידושם יש לעמוד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו. על בעל העסק להגיש חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס )מבנים, תשתיות וסביבה( ושל מורשה נגישות השירות אשר ייבחנו בהתאם להוראות הדין. לא יונפק רשיון עסק ללא עמידה בדרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנותיו .פרטים נוספים ראה בדף באתר משרד המשפטים תחת הקטגוריה: "נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות". https://www.gov.il/he/departments/moj_disability_rights
 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים

חזרה לדף הקודם - השלבים בתהליך הרישוי