1. חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאוד שתבצע בירור מוקדם בטרם תחתום על חוזה. 
  זכרו! "סוף מעשה במחשבה תחילה", ולכן אל תשקיע ותסכן את כספך בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון!!
 2. לצורך קבלת המידע המוקדם נדרש להכין:
  1. כתובת מדויקת של העסק, וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.
  2. מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספר טל', כתובת מייל וכדו', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק.
  3. לגבי תאגיד - השם המלא של התאגיד (כולל מספר תעודת זהות או חברה מלא)
 • סוג העסק וכינויו המסחרי ופרטים מפורטים על מקומו, כולל תרשים סביבה ותרשים מיקום העסק במבנה
 • פרטי כל הבעלות בחברה ובעסק (ת"ז, כתובת פרטית, טלפונים(*  חתימת בעלי העסק המורשה/ים. חותמת של החברה במקרה של חברה בע"מ
 • תאגיד, המגיש בקשה ימציא בנוסף, אישור מעו"ד או רואה חשבון על שם התאגיד ובו פירוט האישים הרשאים לחתום בשם התאגיד. ואישור על רישום החברה ברשם החברות ומספרה
 • הגשה באמצעות צד שלישי מחייבת הצגת ייפוי כוח כחוק מאור על ידי עו"ד.
במידע המוקדם ניתן לקבל:
 1. הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים.
 2. מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו כגון: הנחיות להכנת תכנית העסק, הסדרי חנייה, מדיניות היתרי פעילות בלילה.
 3. בעיות רישוי צפויות. כגון: מיקום בעייתי באזור מגורים, וכדו'.
 4. חוקים ותקנות רלוונטיות שבעל העסק יהיה חייב לעמוד בהם.
 5. הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינויי יעוד או ל- "שימוש חורג" עלפי חוק התכנון והבנייה.
 6. פרטים על גורמי ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
 7. הנחיות להגשת הבקשה לרשיון במספר עותקים כגון: תכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 8. על מנת לבחון היטב את תקנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ו/או מנותני האישור. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת טפסים ותכניות בהתאם לחוק.

 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים

חזרה לדף הקודם - השלבים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון