מחלקת קידום ורישוי עסקים השיקה שירות אשר מאפשר לכלל בעלי העסקים - חדשים וקיימים, לנהל באמצעות אתר המועצה את כל הליך הבקשה לרישוי עסק. מדובר על שירות הפועל בכל שעות היממה והמאפשר קליטת מסמכים והזנת תכניות תקינות. כיצד זה עובד ? אתר המועצה, תחת מחלקת קידום ורישוי עסקים, ניתן לשלוח בקשה לפתיחת תיק בטופס מקוון. בבקשה עליך להזין את פרטי העסק ולצרף תכניות ומסמכים נדרשים. יועבר לבעל העסק באמצעות דוא"ל טופס הגשת בקשה לרשיון עסק ממוחשב- עליו יחתום בעל העסק (לאחר שבדק ומצא כי כל הפרטים שהוזנו הינם נכונים). בהמשך תועבר אגרה לתשלום- על בעל העסק לשלם האגרה במחלקה הגבייה של המועצה המקומית פרדס חנה- כרכור.
לאחר שהתקבל טופס הבקשה חתום וקבלה בגין תשלום אגרה, יועבר לבעל העסק באמצעות דוא"ל "אישור הגשת בקשה" והתיק יועבר לנותני האישור השונים להתייחסויות ואישור הבקשה .בתום התהליך, באם רשות האישורים תקבל את כלל האישורים הנדרשים מנותני האישור, יונפק רשיון העסק ויועבר לבעל העסק. קישורים למסמכים: בעל עסק יקר, עליך לציין בהגשת הבקשה את כתובת הדוא"ל העדכנית בלבד וזאת לשם קבלת עדכונים שוטפים וסטטוסים למצב רישוי העסק. אם אתה מחליף או מעדכן את הדוא"ל, עליך לדווח למחלקת קידום ורישוי עסקים ע"מ שתוכל להמשיך ולהתעדכן בזמן אמת.
לאחר בדיקת כל גורמי הרישוי, יתקיים אחד מהמצבים הבאים:
 • אישור – אישור של כל גורמי הרישוי
 • תנאים מוקדמים (בסטטוס טיפול) - במידה וחלק מגורמי הרישוי אישרו אך הציבו תנאים.
 • סטטוס היתר זמני – סטטוס היתר זמני יינתן לפרק זמן קצוב במידה וגורם הרישוי נתן אורכה לבעל העסק לביצוע הדרישות והתנאים שהוגדרו
 • סירוב – סירוב עלול להינתן עקב אי התאמה של התכנית או של סוג הבקשה למציאות בשטח, או אי ביצוע הדרישות בזמן שהוקצב.
 

שלבים בקבלת רשיון ותהליך רישוי

שלב א' - מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה
 
 1. חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאוד שתבצע בירור מוקדם בטרם תחתום על חוזה. 
  זכרו! "סוף מעשה במחשבה תחילה", ולכן אל תשקיע ותסכן את כספך בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון!!
 2. לצורך קבלת המידע המוקדם נדרש להכין:
  1. כתובת מדויקת של העסק, וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.
  2. מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספר טל', כתובת מייל וכדו', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק.
  3. לגבי תאגיד - השם המלא של התאגיד (כולל מספר תעודת זהות או חברה מלא)
 • סוג העסק וכינויו המסחרי ופרטים מפורטים על מקומו, כולל תרשים סביבה ותרשים מיקום העסק במבנה
 • פרטי כל הבעלות בחברה ובעסק (ת"ז, כתובת פרטית, טלפונים(*  חתימת בעלי העסק המורשה/ים. חותמת של החברה במקרה של חברה בע"מ
 • תאגיד, המגיש בקשה ימציא בנוסף, אישור מעו"ד או רואה חשבון על שם התאגיד ובו פירוט האישים הרשאים לחתום בשם התאגיד. ואישור על רישום החברה ברשם החברות ומספרה
 • הגשה באמצעות צד שלישי מחייבת הצגת ייפוי כוח כחוק מאור על ידי עו"ד.
במידע המוקדם ניתן לקבל:
 1. הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים.
 2. מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו כגון: הנחיות להכנת תכנית העסק, הסדרי חנייה, מדיניות היתרי פעילות בלילה.
 3. בעיות רישוי צפויות. כגון: מיקום בעייתי באזור מגורים, וכדו'.
 4. חוקים ותקנות רלוונטיות שבעל העסק יהיה חייב לעמוד בהם.
 5. הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינויי יעוד או ל- "שימוש חורג" עלפי חוק התכנון והבנייה.
 6. פרטים על גורמי ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
 7. הנחיות להגשת הבקשה לרשיון במספר עותקים כגון: תכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 8. על מנת לבחון היטב את תקנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ו/או מנותני האישור. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת טפסים ותכניות בהתאם לחוק.


שלב ב' הגשת הבקשה ותשלום אגרה


על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רשיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו.
הבקשה תכלול:
מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותכנית עסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך, וכן אישור לתשלום אגרה.
אם הבקשה מתייחסת ל- "מפעל מסוכן", על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל שבו מפורטים הסיכונים והאמצעי למניעתם, כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) תשנ"ג 1963.
מחלקת לרישוי עסקים גובה אגרה עבר השירותים הניתנים על ידה והמחושבת בדרך כלל לפי כל פריט בנפרד (כמופיע בצו רישוי עסקים).
האגרות הקיימות: אגרת בקשה לרשיון או היתר זמני לעסק, אגרת כפל רשיון, אגרת רשיון עסק (בחידוש רשיון וברשיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרשיון(.
 
קישור לטופס בקשה לרשיון עסק

הערה: רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל הבקשה לרשיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.

 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים

חזרה לדף הקודם - השלבים בתהליך הרישוי