לוגו ספריות פרדס חנה

 
 1. הספריות פתוחות לכל.
 2. שירותי השאלת הספרים ניתנים חינם לתושבי פרדס חנה כרכור.
 3. המנוי הינו אישי בלבד ואינו ניתן להעברה.
 4. הקורא/ת יהיה זכאי לשאול עד 2 ספרים בו-זמנית.
 5. ספרי עיון יוחזרו לספרייה בתוך פרק הזמן שהוקצב לשואל/ת.
  ספרי "ספרות יפה" יוחזרו עד ל-30 ימים ממועד תחילת ההשאלה, או לתקופה קצרה יותר בהתאם להחלטת צוות הספרייה. תקופת ההשאלה כולל תקופות הארכה, לא תעלה על חודשיים.
  יש להקפיד על החזרת הספרים במועד.
 6. קורא/ת שלא יחזיר/תחזיר ספר במועד יחויב/תחויב בתשלום בשל איחור בהחזרת ספר וזאת בחלוף  חודש ימים מהמועד שנקבע להחזרת הספר (עבור שבועיים איחור – 5 ₪ לספר, מעל 120 ימים – 50 ₪ לספר).
 7. השואל/ת אחראי/ת על שלמות הספר וניקיונו. במקום ספר שאבד, התלכלך או הושחת – יש להביא ספר חדש (אותו ספר), או משומש במצב טוב, לפי שיקול דעת הספרן/ית. לחלופין ניתן לשלם 60 ₪ (50 ₪ + דמי טיפול).
 8. קורא/ת שיאחר/תאחר בהחזרת ספר, תהא הנהלת הספריות רשאית להחליט שלא להשאיל לו/ה ספרים נוספים, לתקופה שתיקבע על ידי הנהלת הספריות.
 9. אין הקורא/ת ראשי/ת להעביר לאדם אחר ספר ששאל/ה מהספריות.
 10.  על הקורא/ת להודיע על שינוי בכתובתו/ה, בכתובת הדוא"ל ובמספרי הטלפונים.
 11. בשל שירותים מיוחדים (כגון צילום, סריקה) יגבו תשלומים, בהתאם לתעריף שייקבע מעת לעת על-ידי הנהלת הספריות.  
 12. בישוב שלוש ספריות ציבוריות. הקורא/ת מתבקש/ת להחזיר את הספרים לספרייה ממנו שאל/ה אותם.
 13. הקורא/ת מאשר/ת בזאת משלוח הודעות מהספריות לכתובת הדואר האלקטרוני או לטלפון הנייד שלו/ה.
 14. הנהלת הספרייה רשאית  להפסיק חברות של קורא/ה בספרייה, אם יעבור על הוראות התקנון, כולן או מקצתן.

*תושבי חוץ – ההרשמה בספריות ובתשלום דמי מנוי שנתיים.

קריאה נעימה.

הצהרה
הצהרה (חובה) שדה חובה
Browser not supported