תכנית מתאר

353-0138586_כוללנית_פחכ_תקנון_10.04.2018.pdf

מינהל התכנון במשרד הפנים והמועצה המקומית פרדס חנה כרכור מקדמים את הכנת תוכנית המתאר המקומית לשנת היעד 2030 
התוכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים רב תחומי בראשית אדר' אילן אייזן. תוכנית המתאר תקבע את השימושים, התכליות וייעודי הקרקע בתחום כל שטחי הישוב. מטרתה של תוכנית המתאר הכוללת לפרדס חנה כרכור היא ליצור סדר והתוויה כוללת של התפתחות היישוב. לאחר שתאושר תהפוך תוכנית המתאר למסמך חוקי מחייב, שינחה את התפתחות הישוב לטווח ארוך.

המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור נוסדה ב-1969, בעקבות איחוד בין המושבות כרכור (שנוסדה ב-1913) ופרדס חנה (שנוסדה ב-1929). תוכניות המתאר העיקריות התקפות בישוב הוכנו עוד לפני האיחוד בין פרדס חנה וכרכור, בשנים 1966 (תוכנית המתאר לפרדס חנה) ובשנים 1971-1973 (תוכנית המתאר לכרכור). מאז הוכנו תוכניות מתאר נקודתיות רבות ברחבי היישוב, שהביאו לשינויים רבים בתפקודו ומאפייניו. תוכנית המתאר הכוללת לפרדס חנה כרכור תיצור סדר ותטווה את פיתוח הישוב בעתיד.

תוכנית המתאר תלווה בתהליך שיתוף הציבור, המטרה היא לייצר תוכנית שתתאים ותענה ככל הניתן על צרכיהם של התושבים. לשם בדיקה ולימוד של רצונות הציבור יערכו מפגשים פומביים, קבוצות עבודה והצגה של חומרי התכנון במסגרת אתר אינטרנט זה. בשאר עמודי האתר תוכלו למצוא מידע נוסף והסבר של מונחים שונים העשויים לסייע בהשתתפותכם בהכנת התכנית.


מהי תוכנית מתאר מקומית?

תוכנית מתאר מקומית היא תוכנית הקובעת את אופן פיתוח הקרקע בשטח יישוב לשנת יעד מוגדרת (בדרך כלל ל-20 השנים הבאות): אלו אזורים ביישוב ייועדו למגורים, לתעסוקה, למסחר, לשימושים ציבוריים או ליעודי קרקע אחרים; אלו מקומות ראוי לשמור ואלו מקומות ראוי לפתח; מהן ההוראות וההנחיות בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים והיבטים רבים נוספים בעלי השפעה על הפיתוח הפיזי של אזורי היישוב השונים. תוכנית המתאר אינה קובעת הנחיות למגרשים ספציפיים ואי אפשר להוציא מכוחה היתרי בנייה. תוכנית המתאר קובעת הוראות כלליות אשר ינחו את הכנתן של תוכניות מפורטות חדשות.


מה ההבדל בין "תוכנית אב" לתוכנית מתאר?

תוכנית אב היא תוכנית רעיונית ואסטרטגית המבטאת את תמונת העתיד הרצויה של היישוב ומציעה קווי מדיניות עקרוניים להתפתחותו, אך היא אינה מסמך חוקי מחייב, בשונה מתוכנית מתאר, שהיא תוכנית מחייבת (בעלת מעמד כשל חוק). תוכניות מפורטות יידרשו לעמוד בתנאים ובייעודים שיוגדרו בתוכנית המתאר


שלבי הכנת התוכנית

ניתוח מצב קיים: ברור מוקדם, איסוף נתונים וניתוחם
בשלב התכנון הראשוני, מרוכז מידע תכנוני קיים, וידע הקיים בנוגע למגוון היבטים רלוונטיים לתוכנית (תחבורה, שטחים פתוחים, תעסוקה, תשתיות, מגורים, חברה, שימור, סביבה ועוד) ומאושרת מדיניות התכנון. בשלב זה, מנותח המצב הקיים ומוגדרים סוגיות והזדמנויות לגביהן צריכה התוכנית להתייחס. יועלו לאתר דוחות המרכזים את תוצרי שלב התכנון הראשוני.

גיבוש מטרות, יעדים ופרוגרמה
על סמך המידע שנאסף בשלב הקודם, מוגדרות מטרות התוכנית, יעדיה והפרוגרמה לתוכנית: זו קובעת את יעדי האוכלוסייה וצרכי היקף השטחים הנדרשים לשימושים השונים. מטרות ויעדי התוכנית עשויים להשתנות במהלך הכנת התוכנית בהתאם להתקדמות העבודה. בתום שלב זה מוגדרים כיווני פיתוח מרכזיים.

הכנת חלופות תכנוניות והערכתן
בשלב זה מגובשות חלופות תכנוניות. הסוגיות המרכזיות שאותרו בשלבי התכנון הקודמים, ישמשו נקודת מוצא לפיתוח החלופות. החלופות התכנונית מציגות אפשרויות שונות להשגת מטרות התוכנית. בהמשך יתבצע תהליך הערכה ותגובש חלופה מועדפת. בסופו של שלב זה תגובש תוכנית המתאר.

תכנון סטטוטורי
בשלב זה יוכנו מסמכי התכנית הסטטוטוריים (המסמכים הנדרשים על פי החוק לצורך אישור התכנית) לקראת הצגתם לוועדה המרחבית שומרון ובהמשך לוועדה המחוזית.

 

דרכים להשפיע – שיתוף הציבור

כיצד ניתן להשפיע על תוכנית המתאר?
תושבים, ארגונים, קבוצות ובעלי עניין נוספים יוזמנו להשתתף בתהליך הכנת תוכנית המתאר. תהליך השיתוף מבוסס על מספר עקרונות:

  • תהליך השיתוף הינו חלק מתהליך התכנון והוא משולב בו לכל אורכו. בכל המפגשים ייווצר ערך מובהק לכל השותפים. מפגשי השיתוף יתמקדו בהיבטים שונים של תוכנית המתאר.
  • ה"ציבור" אינו מקשה אחת: ישתתפו בתהליך מגוון "בעלי עניין" הכוללים בנוסף לתושבים גם סוחרים, ארגוני חברה וסביבה, יזמים, חקלאים, מתכננים, גופים עירוניים ועוד. תהליך השיתוף ייתן ביטוי למגוון דעות.
  • יש יותר מדרך אחת לשתף את הציבור: תהליך השיתוף יותאם לרמת השיתוף, לבעלי העניין ולתהליך התכנון. לכן נשתמש במגוון כלים המתאימים למצבים ולממדים שונים. בצד דיאלוג עם נציגי בעלי עניין, נאפשר השתתפות ישירה של תושבים. בצד פעולה מול הציבור הרחב, נרצה לקיים קשר רציף יותר עם נציגי קבוצות ובעלי עניין. לא כל הנושאים פתוחים לשיתוף באותו היקף ואופן ובכל מקרה, תהליך השיתוף אינו גורע מסמכות מוסדות התכנון לקבל החלטות.
  • תוכנית המתאר אינה מתחילה מ"לוח חלק": החלטות תכנוניות שנקבעו במסמכי תכנון נוספים מהוות נקודת מוצא לתכנון. תוכנית השיתוף נסמכת על בסיס זה.

אנו עומדים לרשותכם לקבלת שאלות, הערות והארות בטופס המשוב