מי זכאי לחניית נכים?

על פי חוק חנייה לנכים, תשנ"ד- 1993, מי שזכאי למקום חנייה לרכב מזכה אחד, הינו מי שרכבו נושא תג נכה וכן הוא:

1. עיוור

2. נכה שהציג אישור של רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין, המאשר בכתב אחת מאלה:

(א)   שדרגת נכותו מגיעה ל-90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.

(ב)   שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו.

(ג)   שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

א. מקום החנייה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב הנכה שמספרו מופיע על גבי תמרור החנייה.

ב. לא יוקצה מקום חנייה לנכה, במידה וקיימת חנייה פרטית המתאימה לצרכיו כנכה.

ג. המועצה תהיה רשאית לבטל את מקום החנייה, אם תיווכח כי הנכה אינו זכאי למקום חנייה, מכל סיבה שהיא.

ד. המועצה רשאית לבקש מהנכה כל מסמך להנחת דעתה בדבר קיומם של כללי הזכאות.

ה. הטיפול בבקשה יחל לאחר השלמת כל המסמכים הדרושים.

או מי שהוראות החוק מחייבות אותו להתקין מקום חניה בתחום הנכס, ולא עשה זאת.

פרטי הפונה

צירוף מסמכים