מזכיר המועצה

מזכיר המועצה מופקד על ניהול המטה של הרשות המקומית. 
במסגרת זאת המזכיר אחראי על ריכוז תוכנית עבודה שנתית בהתאם לדגשים של ראש המועצה והחלטות מליאת המועצה.
המזכיר אחראי על הפעלת המשאבים המנהליים והעמידה בנהלים של הרשות המקומית, תוך שמירה על החוקים, הצווים והתקנות התקפים במדינה, בשירות הציבורי, במשרד הפנים וברשות עצמה.


תחומי האחריות של מזכיר המועצה

ישיבות המועצה וועדותיה
זימון ישיבות המועצה; רישום הפרוטוקולים, הפצתם ושמירתם במשרדי המועצה.

בחירות מוניציפאליות 
ארגון וביצוע יום הבחירות.

טיפול במשאב האנושי
אחריות כוללת על ניהול צרכי המשאב האנושי במועצה.

רכש  ואספקה 
יו"ר הוועדה לרכש ובלאי, שבין תפקידיה קביעת ההצעה המיטבית מבין ההצעות המוגשות לאספקת טובין או לביצוע עבודה בסכומים הנמוכים מהסכום המחייב הוצאת מכרז.
קבלת החלטות על גריעתם של פרטי ציוד שיצאו מכלל שימוש. 

מִנהל  תקין 
גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמנהל התקין.

חברות בוועדות המועצה
חבר בוועדת תמיכות, ועדת הקצאות קרקע, ועדת פיטורין.

חוק חופש המידע
לכל פנייה לקבלת מידע יש לצרף קבלה על אגרת טיפול ממחלקת הגביה על תשלום ע"ס 20 ש"ח לטובת מועצה מקומית פרדס חנה כרכור.

​אם הבקשה למידע תדרוש טיפול נוסף יחוייב המגיש עד לסכום של 150 ש"ח (ללא צורך בקבלת אישור נוסף מהפונה) לפי החישוב הבא:

א. אגרת טיפול - איתור המידע , מיון והטיפול בו - 30 ש"ח לכל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית.

ב. אגרת הפקה - צילום , הפקה - 0.2 ש"ח עבור כל עמוד צילום או פלט מחשב. 2.5 ש"ח עבור CD.

מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 - לא יימסר.

למעבר לטופס בקשה לקבלת מידע (לפי חוק חופש המידע התשנ"ח 1998) לחץ כאן

מכרזי  הרשות 
הכנת המכרזים יחד עם הגורם הרלבנטי במועצה, פרסומם וליוויים השוטף.

תביעות משפטיות 
מרכז ומטפל, יחד עם גורמי הרשות והיועץ המשפטי, בתביעות משפטיות.


משאבי אנוש

המחלקה

מחלקת משאבי אנוש אחראית לטיפול בצרכי המשאב האנושי בארגון.
מטרותיה המרכזיות של המחלקה:
מיצוי מרבי של המשאב האנושי במועצה.
הגברת ועידוד תחושת ההשתייכות וההזדהות של העובדים עם הארגון.
המחלקה תורמת להתאמת המשאב האנושי לצרכי הארגון,  לטיפול בעובדים ולהעצמתם, תוך מתן אפשרויות למימוש הפוטנציאל האישי שלהם ולמימוש זכויותיהם  כעובדי הרשות המקומית.

המחלקה אחראית על

  • הכנת תחזיות כוח אדם כנדרש ברשות המקומית; קביעת מסגרות ותקנון כוח אדם ביחידות השונות.
  • ניוד עובדים מיחידה ליחידה בהתאם למסלולי הקריירה שנקבעו לכל עיסוק ולצרכי היחידות, ומתוך ראייה כוללת של צרכי הרשות המקומית.
  • קביעת דרג ודרגה לעובדים חדשים ולעובדים הזכאים לקידום.
  • ביצוע הערכות לאיכות העבודה של עובדים תקופתיים.
  • טיפול במערך דיווחי הנוכחות וההיעדרות של העובדים ברשות המקומית וניהול התיקים האישיים של העובדים.
  • איתור עובדים המועמדים לפרישה וטיפול בתהליך פרישתם בתיאום עם משרד הפנים ובאישורו.
  • טיפול בבעיות משמעת של עובדי הרשות המקומית.
  • ריכוז פניות מנהלים ועובדים בנושא הדרכות והשתלמויות לצורך שיפור הידע, המיומנות,והרמה המקצועית וטיפול בפניות הללו לשם שיפור שביעות הרצון של העובדים במקום עבודתם.
  • ייזום פעילויות גיבוש ורווחה בשיתוף עם  ועד העובדים.

 

העסקת עובדים בעלי מוגבלות תכנית עבודה לשנת 2020

תכנית עבודה 2020 לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות.pdf

 

אתי דהן
מנהלת האגף לניהול הון אנושי
077-9779731
מעיין הודיה זריהן
רכזת כוח אדם ורווחת העובד
077-9779736
מלי כהן
רכזת מכרזים והדרכה
077-9779733
 

 

דואר ודוחות ניתן להשאיר בתיבה(ליד הדלת).