פעילויות האגף

אגף הכספים מנהל את המערכת הכספית של המועצה. 
במסגרת זו בונה האגף את תקציב המועצה, ומנהל את המשאבים הכספיים שלה בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על רשויות מקומיות. 

האגף כולל מספר יחידות – גזברות, מחלקת גבייה, מדור שכר, מחלקת הנהלת חשבונות, מחלקת מכרזים, מחלקת רכש, מחלקה לתקציבים בלתי רגילים וקולות קוראים ויחידת ביטוח. 

רו"ח אורלי ירדן
גזברית המועצה
077-9779779