המשרד להגנת הסביבה מפרסם היתר פליטה ע"פ חוק אוויר נקי לתחנת הכח "אורות רבין"

2024_היתר פליטה אורות רבין .pdf