עץ בוגר הינו עץ נוי או עץ פרי (מלבד בשטחים חקלאיים) שגובהו 2 מטרים לפחות מעל פני הקרע וקוטר גזעו הנמדד בגובה 130 ס"מ מעל פני הקרקע הינו 10 ס"מ לפחות.

כאמור, כל עץ העומד בקריטריונים הנ"ל כריתתו או העתקתו למיקום אחר מסיבות בניה ופיתוח, סכנה בטיחותית או בריאותית, עץ חולה או מנוון וכו' מחייבת הגשת בקשה ואישורה ע"י פקיד היערות.

החלטות פקיד היערות מפורסמות באתר האינטרנט של המועצה.

ההליך:
הגשת בקשה => בדיקה 30 יום => פרסום 14 יום => רשיון בתוקף


טופס בקשה לרישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערות

נוהל גביית ערכו החליפי של עץ בוגר המיועד לכריתה

 

 

תיק "אין עצים במגרש"


תיק "עצים לא מוגנים במגרש"

 

תיק "שימור עצים"