מידע למתכננים

במדינת ישראל קיימים שני חוקים השומרים על עצים בוגרים:

1. פקודת היערות - המגדירה מהו עץ בוגר ומוגן וכן קובעת כי כל פעולה של כריתה או העתקה של עץ בוגר או מוגן מחויבת ברישיון מטעם פקיד היערות. הפקודה ממשיכה ומפרטת את נהל הליך הוצאת הרשיונות, ערך חליפי לכריתת עצים, ערבויות ועונשין.

2. חוק התכנון והבניה – סעיף 83ג' לחוק קובע כי יש לסמן בתכניות (תב"ע) עצים בוגרים ולאשר את התכנית רק לאחר בחינת הצורך ואופן שמירת העצים תוך שימת דגש על מכלול שיקולים תכנוניים. תקנות התכנון והבניה (תכנית הטעונה התייעצות עם פקיד היערות) תשע"ה-2015 מוסיפות כי בתכניות ששטחן מעל 35 דונם ובתשריט שלה סומנו לפחות 50 עצים בוגרים לכריתה, העתקה או שימור חלה חובת התייעצות עם פקיד היערות.
לצורך הגשת כל תכנית קבע משרד הפנים נהל תנאי סף בה מופיע גם נושא בדיקת העצים והכנת סקר:
א. ככל שבשטח התכנית מסומנים 5 עצים בוגרים ומעלה יש לצרף למסמכי התכנית סקר עצים שיש לעורכו בהתאם לנספח 6 לנהל.
ב. מסומנים עד 4 עצים בוגרים- לא נדרשת הכנת סקר ויש לצרף התייחסות של עורך התכנית לעצים בתוספת תמונות העצים.

הליך הגשת בקשת אישור פקיד יערות להיתר בניה:

יזם/קבלן אשר מעוניין להגיש תכניות להיתר בניה ונדרש ממנו אישור פקיד היערות העירוני, יגיש את התוכניות לוועדה המקומית. מהועדה התכניות יועברו לטיפול פקיד היערות העירוני.

לתשומת לב הפונים:

  1. בהתאם לתיקון מס' 6 לפקודת היערות, להלן הגדרת "עץ בוגר" במגרש המיועד לבניית מגורים: "עץ בוגר" הינו עץ במגרש שייעודו בתוכנית בת-תוקף הוא מגורים וקוטר גזעו הוא 20 סנטימטר לפחות (כולל עצי פרי). לגבי עצים שלא במגרש המיועד למגורים הגדרת "עץ בוגר" לא משתנה.
  2. יש להכין סקר עצים בכל תוכנית המשתרעת על שטח של 35 דונם או יותר ומצויים בשטחה לפחות 50 עצים.
  3. יש להכין דוח אגרונום בכל מקרה בו מצויים 5 עצים או יותר בחלקה.

 

להלן רשימת התכניות להגשה:

תיק רגיל כאשר ניצבים עצים במגרש