הצהרה של בעל העסק על עמידה בתנאים שנקבעו: * שדה חובה

הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.

 

שם וכתובת העסק

1 .אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה 5(ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף (להלן - הפעולות).
2 .אני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
3 .ולראיה באתי על החתום:

Browser not supported