5. צורת התאגדות * שדה חובה
11. האם קיים אישור "ניהול תקין" מן הרשם המתאים להתאם לצורת התאגדות * שדה חובה

מסמכים שיש לצרף לבקשה :

יש לצרף את כל המסמכים המבוקשים,בקשה שתוגש ללא כל המסמכים או שתוגש עם מסמכים לא תקינים לא תידון.

יש להוריד את הקובץ מראש העמוד ,למלא ולהעלאות כאן
יש להוריד את הקובץ מראש העמוד ,למלא ולהעלאות כאן
יש להוריד את הקובץ מראש העמוד ,למלא ולהעלאות כאן
תקציב מאושר או הצעת תקציב של הגוף לשנת הכספים בעדה מבוקשת התמיכה לרבות: פירוט מלא של הכנסות צפויות או מבוקשות, בכלל זה השתתפות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים, בתמיכה ישירה ו/או עקיפה, מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה.
12. האם הבקשה לצורך רכישת מקרקעין או מבנה או להקמת מבנה * שדה חובה
פירוט היקף הפעילות העונה על התנאים הקבועים בסעיף 5 לנוהל מתן תמיכות מתוך סה"כ פעילות הגוף ואופן תקצובה של פעילות זו כדלקמן: 1.הפעילות הינה במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות ובהתאם לדיני השלטון המקומי ורק בעבורה. 2. התמיכה ניתנת עבור פעילות המתקיימת בתחום הרשות.