מהו רישיון לניהול עסק?

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה – 1995, בקבלת רשיון לפתיחתו וניהולו.
הרשיון לניהול העסק הינו האישור הניתן ע"י רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
רשיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים במתאימים להפעלתו התקינה ע"פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

מהן מטרות חוק רישוי עסקים

 • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים- בטיפול המשרד לאיכות הסביבה.
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות- בטיפול משטרת ישראל.
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו- בטיפול משרד העבודה והרווחה.
 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות- בטיפול משרד החקלאות.
 • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים- בטיפול משרד הבריאות.
 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה- בטיפול מחלקת ההנדסה במועצה המקומית פרדס חנה כרכור.
 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות- הרשות לכיבוי אש.
 • נגישות פיזית לאנשים עם מוגבלות.

  מודגש בזאת שכל סתירה בין הנאמר באתר לבין החוק - נוסח החוק הוא הקובע

מי חייב ברשיון עסק?

כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים, חייב ברשיון.
עסקים טעוני רישוי: מסעדות, אטליזים בתי-קפה, מזנונים, מאפיות, קיוסקים, בתי מלאכה, מפעלים מכל הסוגים, יצור וממכר מוצרי מזון, רוכלות, מוסכים, מחסנים למיניהם וכד'.
קישור לחוק ותקנותיו:  https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm .
מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים, ובכללם עסקים שאינם מופיעים בצו רישוי עסקים התשנ"ה (1995).
אם יש לך ספק באשר לצורך ברשיון עסק, תוכל לקבל תשובה מוסמכת ממחלק קידום ורישוי עסקים אם העסק חייב ברשיון או פטור מחובת רישוי.
לפני פתיחת עסק יש לבדוק בצו רישוי עסקים ובאתר המועצה אם קיימת החובה להוצאת רשיון עסק.
תהליך קבלת רשיון לניהול עסק עלול להימשך תקופה ארוכה מאחר שהדבר כרוך בקבלת אישורים מגופים רבים שאישורם מותנה בעמידה בתקנות ובהתאמת העסק המבוקש להן. לפיכך מומלץ לפנות בבקשה לקבלת רשיון מוקדם ככל האפשר, טרם התחלת השיפוץ בבית העסק.
אי ביצוע הדרישות יגרור סירוב למתן הרשיון ולנקיטת הליכים משפטיים בגין ניהול עסק ללא רשיון.
מומלץ שלא לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית כולל חתימה על חוזה ושינויים בעסק לפני הבדיקה שניתן לקיים את העסק המבוקש בנכס הנבחר.
שים לב: אין המידע במדריך זה מהווה תחליף להתייעצות עם כל בעל מקצוע בנושא הליך הרישוי וסיכויי הצלחתו. אין בהגשת הבקשה לרשיון כשלעצמה משום מתן רשיון או היתר זמני לפי החוק, ועל בעל העסק לדאוג לקיצור משך הליך הרישוי ככל האפשר על ידי מילוי מדויק ומהיר של התנאים בהם העסק חייב לעמוד. מומלץ לבעל העסק לעקוב באופן רצוף אחר הליך הרישוי ומצבו ביחס לכל גורם שאישורו נדרש לצורך השגת הרשיון – מול מחלקת קידום ורישוי עסקים.
 • חוק רישוי עסקים מחייב עסק טעון רישוי לקבל רשיון עסק מאת רשות הרישוי. ניהול עסק ללא רשיון היא עבירה שבגינה ננקטים הליכים פליליים נגד בעל העסק. הרשעה בהליכים אלו גוררת צו סגירה, לעיתים תוך זמן קצר, קנסות גבוהים ואף רישום פלילי.
 • רשיון עסק מקדם את העסק מול ציבור לקוחותיו.
 • מאחר שהחוק מחייב רשיון עסק, הרי שאם יקרה אסון בעסק ללא רשיון או כל תקלה חמורה, נשקפת גם סכנה חמורה של האשמה ברשלנות ובאחריות לתקלה.
 
 • בתי אוכל רבים המעוניינים להשתתף בירידי מזון, למשל, נדרשים להציג רשיון עסק בר תוקף.
 • גופים ציבוריים רבים נמנעים מהתקשרות עם עסק טעון רישוי שאין ברשותו רשיון, ולכן ללא רשיון תיפגע הפעילות העסקית.
 • עסקים ללא רשיון עסק אינם יכולים לייבא סחורה מחו"ל או לשחרר סחורות מהנמל או לזכות בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה.
 • בתי מלון ואכסניות אינם יכולים לזכות בתואר מלונאי מאושר ללא רשיון עסק. בנוסף, מלון ללא רשיון לא יוכר בפרסומי משרד התיירות.
 • בארץ ובחו"ל, וגופים ציבוריים וגופים מוסדיים יימנעו משכירת חדרים בעסק בהיעדר רשיון עסק.
 • ללא רשיון ייתכנו לעיתים קשיים לקבל החזר כספים מחברת הביטוח.
 • במסגרת תהליך הרישוי לעתים נזקק העסק להקדים ולהוציא רשיונות או היתרים נוספים על פי חוקים שונים שיפורטו להלן:

היתר בנייה

אם ונדרשים שינויים במבנה הקיים הטעונים היתר בנייה ו/או הודעה (לפי תקנות הפטור מההיתר) כדוגמת בניית ארובה, בניית מדרגות רגילות או מדרגות חירום, שינוי חזיתות פתיחת דלתות נוספות בעסק, בניית מתקני קירור גדולים, הגדלת העסק באמצעות בנייה חיצונית, סגירת מרפסת או חללי כניסה, הקמת גלריה בעסק, חיבור שני מבנים במגרשים שונים, חיבור שתי קומות לעסק אחד, (יידרש בעל העסק לפעול להוצאת ההיתר וזאת מול הועדה לתכנון ובנייה פרדס-חנה-כרכור).
קבלת היתר הבנייה והיתר שימוש חורג הם תנאי להוצאת רשיון עסק.

היתר לשימוש חורג

אם השימוש המבוקש של העסק אינו תואם את היתר הבנייה התקף של המבנה או אינו תואם את השימוש בתכנית המתאר או התכנית המפורטת החלה על האזור (תב"ע), יידרש בעל העסק לקבל מהוועדה המקומית "היתר שימוש חורג" על פי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965.
השימוש החורג הינו במסגרת הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל העסק וייעשה לבקשת בעל העסק בוועדה לתכנון ובנייה פרדס-חנה-כרכור.

מתי להגיש בקשה לרשיון עסק?

 1. הקמת עסק הטעון רישוי.
 2. תוספת או צמצום שטח.
 3. שינויים בתוכנית העסק, פנימיים וחיצוניים.
 4. תוספת או צמצום סוגי עיסוקים או שינוי במכירת הפריטים.
 5. שינוי בעלות, תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות, הכנסת מנהל קבוע וכו'.
 6. חיסול עסק - מחייב הודעה לרשות.

קישור לטופס בקשה לרשיון עסק
בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים