שלב א': מידע מוקדם והנחיות להגשת בקשה

 
תהליך הרישוי הוא תהליך מובנה ומסודר שנקבע בחוק רישוי עסקים ובתקנותיו. קיום התהליך כהלכה ובקפדנות הוא המפתח להצלחה: קבלת רשיון לעסק .בטרם נרכש והושכר הנכס והחל תהליך הקמתו, יש לפנות למחלקת רישוי וקידום עסקים לקבלת מידע מוקדם בדבר הצורך ברשיון עסק לעיסוק המבוקש. אם העסק טעון רשיון עסק, יינתנו הנחיות לבקשה לרשיון.
חשוב מאוד! לקבלת מידע אמין ומדויק עליך למסור למחלקת קידום ורישוי עסקים את הכתובת המדויקת של הנכס המבוקש, גוש וחלקה, במידה ונוהל עסק קודם בנכס המבוקש- להעביר את פרטי העסק הקודם ורצוי גם את מספר הארנונה של העסק הקודם יש להגיש בקשה לקבלת מידע מוקדם באמצעות הדוא"ל, בכתובת: [email protected]
 
קישור לטופס בקשה לרשיון עסק
 
מידע מקדמי: על פי חוק רישוי עסקים ניתן לקבל מידע מוסמך ומלא על דרישות הרשויות השונות מהעסק המבוקש. המידע מותנה בהגשת תכנית עסק וכרוך בתשלום אגרה. יש להגיש לגוף הרישוי שמבוקש ממנו המידע בקשה למידע מקדמי, וגורם הרישוי חייב לתת תשובה לבקשה למידע מקדמי תוך 30 יום. למשל, בקשה לקבלת מידע מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות. בקשה לקבלת מידע מקדמי על מפעל כימי תוגש למשרד הגנת הסביבה. לבקשת מידע מקדמי יש לצרף תכניות הנדסיות מלאות כפי שנקבע בחוק וכמפורט במדריך זה לבקשה לרשיון עסק .מידע מקדמי ראשוני והכוונה מול רשות הרישוי, יש לפנות בדוא"ל מפורט בכתובת: [email protected]
מידע מקדמי במשרד הבריאות : בעל העסק יכול לפנות באופן ישיר למשרד הבריאות ולקבל את התייחסותו לתוכנית המוצעת בהליך של מידע מקדמי. התהליך מצריך תשלום נפרד למשרד הבריאות בגובה אגרת רישוי. במסגרת מידע מקדמי יבחן משרד הבריאות את התוכנית. לאחר אישור משרד הבריאות נדרש יהיה להציג את האישור והתוכנית בעת הגשת הבקשה לרשיון. הערה - בהליך מידע מקדמי ניתן לקבל התייחסות של כל גורם רישוי שמצוין בצו רישוי עסקים. נושאים מומלצים לבדיקה בשלבים הראשונים לקראת הגשת בקשה לרשיון עסק.
נגישות בעסקים:  בהתאם לחוק הנגישות, לשם קבלת היתר זמני או רשיון עסק או חידושם יש לעמוד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו. על בעל העסק להגיש חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס )מבנים, תשתיות וסביבה( ושל מורשה נגישות השירות אשר ייבחנו בהתאם להוראות הדין. לא יונפק רשיון עסק ללא עמידה בדרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנותיו .פרטים נוספים ראה בדף באתר משרד המשפטים תחת הקטגוריה: "נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות". https://www.gov.il/he/departments/moj_disability_rights
 

שלב ב' : תכנון העסק והכנת תכניות

מהי תכנית העסק ומתי מגישים אותה?
הגשת בקשה לרשיון כרוכה בהצגת תכניות העסק, ומסמכים המעידים על אחיזה במקום. תכניות העסק צריכות להיות תואמות את המציאות הקיימת בשטח. במידה וקיים תיק לעסק (בשל עסק קודם) ניתן להיעזר במידע הקיים במשרדי מחלקת רישוי עסקים ולצורך בדיקה זו ניתן לפנות למהנדס המועצה.
אם מדובר בעסק חדש יהיה צורך בהכנת תכנית ע"י בעל מקצוע מוסמך. רצוי להיוועץ עמנו טרם הכנת התכנית ובכדי לקבל דגשים שצריכים לבוא לידי ביטוי בתכנית.
תכנית העסק צריכה לכלול את הפרמטרים הבאים:
  • תרשים סביבה – תרשים סביבה של החלקה שהעסק נמצא בה בקנה מידה 1:2500
  • תרשים מגרש (מפה מצבית)- תיאור המגרש שבו נמצא העסק על כל מתקניו, בקנה מידה 1:250
  • תכנית העסק-  תכנונו הפנימי, תכנון הריהוט והמערכות השונות בקנה מידה 1:100
  • חתך המתאר את המבנה האנכי של העסק בקנה מידה 1:100
בעסקי מזון יש לצרף תכנית מפורטת של המטבח ופנים העסק בקנה מידה 1:50 ופרשה טכנית. בנוסף, בעסקי מזון יש להתייחס גם לנושאים הבאים:
פירוט של המחסן, מידות משטחי העבודה, חיבור למים וביוב, פינוי שפכים, וכל דרישה נוספת שתוצג ע"י משרד הבריאות.
עסקים עתירי סיכון יידרשו גם לתכנית בטיחות. יש להוסיף לתכנית נספח בטיחות עם אלמנטים בטיחותיים כגון ברזי כיבוי אש, רוחב פתחים, פתחי חירום ועוד. 
זכרו: הנכם אחראים להכנת מסמכי הבקשה לרשיון.
 

שלב ג': תהליך הרישוי

מחלקת קידום ורישוי עסקים השיקה שירות אשר מאפשר לכלל בעלי העסקים - חדשים וקיימים, לנהל באמצעות אתר המועצה את כל הליך הבקשה לרישוי עסק. מדובר על שירות הפועל בכל שעות היממה והמאפשר קליטת מסמכים והזנת תכניות תקינות. כיצד זה עובד ? אתר המועצה, תחת מחלקת קידום ורישוי עסקים, ניתן לשלוח בקשה לפתיחת תיק בטופס מקוון. בבקשה עליך להזין את פרטי העסק ולצרף תכניות ומסמכים נדרשים. יועבר לבעל העסק באמצעות דוא"ל טופס הגשת בקשה לרשיון עסק ממוחשב- עליו יחתום בעל העסק (לאחר שבדק ומצא כי כל הפרטים שהוזנו הינם נכונים). בהמשך תועבר אגרה לתשלום- על בעל העסק לשלם האגרה במחלקה הגבייה של המועצה המקומית פרדס חנה- כרכור.
לאחר שהתקבל טופס הבקשה חתום וקבלה בגין תשלום אגרה, יועבר לבעל העסק באמצעות דוא"ל "אישור הגשת בקשה" והתיק יועבר לנותני האישור השונים להתייחסויות ואישור הבקשה .בתום התהליך, באם רשות האישורים תקבל את כלל האישורים הנדרשים מנותני האישור, יונפק רשיון העסק ויועבר לבעל העסק. קישורים למסמכים: בעל עסק יקר, עליך לציין בהגשת הבקשה את כתובת הדוא"ל העדכנית בלבד וזאת לשם קבלת עדכונים שוטפים וסטטוסים למצב רישוי העסק. אם אתה מחליף או מעדכן את הדוא"ל, עליך לדווח למחלקת קידום ורישוי עסקים ע"מ שתוכל להמשיך ולהתעדכן בזמן אמת.
לאחר בדיקת כל גורמי הרישוי, יתקיים אחד מהמצבים הבאים:
  • אישור – אישור של כל גורמי הרישוי
  • תנאים מוקדמים (בסטטוס טיפול) - במידה וחלק מגורמי הרישוי אישרו אך הציבו תנאים.
  • סטטוס היתר זמני – סטטוס היתר זמני יינתן לפרק זמן קצוב במידה וגורם הרישוי נתן אורכה לבעל העסק לביצוע הדרישות והתנאים שהוגדרו
  • סירוב – סירוב עלול להינתן עקב אי התאמה של התכנית או של סוג הבקשה למציאות בשטח, או אי ביצוע הדרישות בזמן שהוקצב.

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים