שלב א' - מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה

 
 1. חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאוד שתבצע בירור מוקדם בטרם תחתום על חוזה. 
  זכרו! "סוף מעשה במחשבה תחילה", ולכן אל תשקיע ותסכן את כספך בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון!!
 2. לצורך קבלת המידע המוקדם נדרש להכין:
  1. כתובת מדויקת של העסק, וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.
  2. מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספר טל', כתובת מייל וכדו', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק.
  3. לגבי תאגיד - השם המלא של התאגיד (כולל מספר תעודת זהות או חברה מלא)
 • סוג העסק וכינויו המסחרי ופרטים מפורטים על מקומו, כולל תרשים סביבה ותרשים מיקום העסק במבנה
 • פרטי כל הבעלות בחברה ובעסק (ת"ז, כתובת פרטית, טלפונים(*  חתימת בעלי העסק המורשה/ים. חותמת של החברה במקרה של חברה בע"מ
 • תאגיד, המגיש בקשה ימציא בנוסף, אישור מעו"ד או רואה חשבון על שם התאגיד ובו פירוט האישים הרשאים לחתום בשם התאגיד. ואישור על רישום החברה ברשם החברות ומספרה
 • הגשה באמצעות צד שלישי מחייבת הצגת ייפוי כוח כחוק מאור על ידי עו"ד.
במידע המוקדם ניתן לקבל:
 1. הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים.
 2. מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו כגון: הנחיות להכנת תכנית העסק, הסדרי חנייה, מדיניות היתרי פעילות בלילה.
 3. בעיות רישוי צפויות. כגון: מיקום בעייתי באזור מגורים, וכדו'.
 4. חוקים ותקנות רלוונטיות שבעל העסק יהיה חייב לעמוד בהם.
 5. הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינויי יעוד או ל- "שימוש חורג" עלפי חוק התכנון והבנייה.
 6. פרטים על גורמי ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
 7. הנחיות להגשת הבקשה לרשיון במספר עותקים כגון: תכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 8. על מנת לבחון היטב את תקנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ו/או מנותני האישור. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת טפסים ותכניות בהתאם לחוק.


שלב ב' הגשת הבקשה ותשלום אגרה


על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רשיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו.
הבקשה תכלול:
מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותכנית עסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך, וכן אישור לתשלום אגרה.
אם הבקשה מתייחסת ל- "מפעל מסוכן", על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל שבו מפורטים הסיכונים והאמצעי למניעתם, כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) תשנ"ג 1963.
מחלקת לרישוי עסקים גובה אגרה עבר השירותים הניתנים על ידה והמחושבת בדרך כלל לפי כל פריט בנפרד (כמופיע בצו רישוי עסקים).
האגרות הקיימות: אגרת בקשה לרשיון או היתר זמני לעסק, אגרת כפל רשיון, אגרת רשיון עסק (בחידוש רשיון וברשיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרשיון(.
 
קישור לטופס בקשה לרשיון עסק

הערה: רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל הבקשה לרשיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.


שלב ג' בחינת הבקשה

הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים על ידי מחלקת רישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה.


שלב ד' העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור

הבקשה מועברת על ידי המחלקה לרישוי עסקים במקביל לבדיקה הנדסית של מחלקת ההנדסה/הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה ולגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד החקלאות), וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.
הערה: כל גורם מאשר/ נותן אישור - יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר. בכך ישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.


שלב ה' בחינת הזכאות לרישיון/היתר זמני


מחלקת רישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.
תשובה חיובית - הרשות המקומית עורכת את הרשיון/היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרשיון.
תשובה שלילית של נותן האישור - הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרשיון.
מתן תנאים מוקדמים - הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.


שלב ו' הנפקת רשיון עסק/היתר זמני

הנפקת רשיון עסק/היתר זמני -
א. זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינויים בעסק.
ב. תשלום אגרה (במקרה של חידוש רשיון עסק).
ג. מתן הרשיון.

הערות:
רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רשיון עסק או היתר זמני ללא קבלת אישורים של נותני האישור והגורמים הנוספים.

אין תוקף לרשיון עסק/היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה אגרה.

 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים