אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים ל"עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברשיון עסק תקף, למשל: אירועים בפארקים, ברחובות הישוב, באולמות ובמקומות סגורים אחרים.
אירוע המוני חייב ברשיון עסק, אך הליך הטיפול בקבלת הרשיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגבר. בקשה לקבלת אישור לקיום אירוע המוני יש להגיש עד 30 יום לפחות לפני האירוע במחלקת קידום ורישוי עסקים, בתיאום פגישה .לבקשה יש לצרף תכנית עסק חתומה בידי בעל מקצוע מוסמך בצירוף תכנית בטיחות ערוכה וחתומה בידי מהנדס בטיחות שהוסמך מטעם רשם המהנדסים.
לתכנית יצורף נספח בטיחות מפורט שבו יפורטו כל בעיות הבטיחות ופתרונן בסידורי בטיחות באתר. מהנדס הבטיחות יידרש להכין דוח שיוגש בחתימתו, שבו ידווח לאחר בדיקתו כי בוצעו כל סידורי הבטיחות ותוקנו הליקויים שצוינו בנספח. התכניות ייבדקו בידי מהנדס המועצה, ורק לאחר שהמהנדס יאשר את התכניות, יהיה ניתן להגיש את הבקשה. מיד עם הגשת הבקשה יקבל מבקש הרשיון הפניות לנותני האישור כדי שיוכל לתאם את מועדי הביקור שלהם באתר ואת הדרישות המקצועיות שיידרש למלא.
באירועים המוניים המתוכננים בשטחים ציבוריים פתוחים יש לאפשר נגישות עצמאית, בטוחה ומכובדת לאנשים עם מוגבלות כך שיוכלו לקחת חלק באירוע כחלק מכלל הציבור. לשם כך, כל אירוע מסוג זה צריך לעמוד בדרישות הנגישות בהתאם להנחיות באתר הנציבות לשוויון זכויות לבעלי מוגבלויות, ותכנונו צריך להיות מלווה ומאושר על-ידי מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ומורשה נגישות השירות.
רשיון העסק שיוצא לאחר קבלת כל האישורים הדרושים, מלבד משטרה יימסר למפיק האירוע. אירועים שיתוכננו במרחב הציבורי, יידרשו לקבל אישור מוקדם (טרם הטיפול ברשיון) מאת בעל הנכס/ הנהלת הישוב.
 נדרש להמציא ביטוח למועצה לעניין צד ג' אם אתה חושב שלאירוע לא נדרש רשיון מפאת מספר אנשים מצומצם או פעילות אחרת, באפשרותך לפנות במייל למחלקת קידום ורישוי עסקים ולבקש פטור. יש לציין את מספר האנשים האמור להגיע, את מיקום הפעילות, את אופי הפעילות לרבות תיאור והסבר לעניין הגשת מזון או משקאות, וכן התייחסות למשקאות משכרים. אם יש אמן או כל פעילות אחרת, נדרש לציין זאת בפירוט.
באירועים תחת כיפת השמיים שבהם מושמעת מוזיקה, נדרש בהליך הרישוי להציג חוות דעת של יועץ אקוסטי. לטופס בקשת רישוי עסקים לעריכת אירועים המוניים תחת כיפת השמיים לטופס אירועים - המוניים, חד פעמיים ותחת כיפת השמים- בקשה לחוות דעת מקדמית טעון/ אינו טעון רישוי.

 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים