על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רשיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו.
הבקשה תכלול:
מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותכנית עסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך, וכן אישור לתשלום אגרה.
אם הבקשה מתייחסת ל- "מפעל מסוכן", על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל שבו מפורטים הסיכונים והאמצעי למניעתם, כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) תשנ"ג 1963.
מחלקת לרישוי עסקים גובה אגרה עבר השירותים הניתנים על ידה והמחושבת בדרך כלל לפי כל פריט בנפרד (כמופיע בצו רישוי עסקים).
האגרות הקיימות: אגרת בקשה לרשיון או היתר זמני לעסק, אגרת כפל רשיון, אגרת רשיון עסק (בחידוש רשיון וברשיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרשיון(.
 
קישור לטופס בקשה לרשיון עסק

הערה: רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל הבקשה לרשיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.

 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים

חזרה לדף הקודם - השלבים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון