תחומי אחריות המחלקה:

  • גיבוש וניהול המדיניות הכספית והחשבונאית של המועצה
  • ניהול תזרים המזומנים
  • קבלת אשראי והשקעת עודפי נזילות
  • הכנת התקציב הרגיל והתקציבים הבלתי רגילים
  • הכנת הדוחות הכספיים
  • טיפול בתקציבים המועברים ע"י משרדי הממשלה
  • ייזום פרויקטים 
  • קידום ואישור של חוקי העזר של המועצה.

רוזה עמר
מזכירת האגף
077-9779779

אודליה לוי
ממונה על המכרזים וההכנסות מתקציבים בלתי רגילים
077-9779761

איריס מנה
ממונה על עריכת שומות ארנונה
077-9779945

מיכל בויום סעת
אחראית קולות קוראים