מחלקת מכרזים פועלת לניהול כל תהליכי המכרז והעבודה מול וועדת המכרזים.

המחלקה אמונה על כל הליך המכרז החל מפרסום המכרז, ליווי ההליך, מענה להבהרות והנחיות למשתתפים, בדיקת ההצעות והודעה לזוכים.

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, אנשי הקשר ועוד.

השתתפות במכרז מותנית ברכישת המסמכים, והגשה על גבי עותק חתום בחותמת העירייה.

אתי יפרח זריהן
מנהל מחלקת מכרזים
077-9779797