ועדת הנהלה (חובה)

 • ד"ר עו"ד אלדד בר כוכבא– ראש המועצה/ועדה - יו"ר
 • אלי אטיאס – סגן ראש המועצה בתואר/חבר ועדה
 • יואב קעטבי - סגן ראש המועצה בתואר/חבר ועדה
 • חיה בן צבי – חברת מועצה/ועדה
 • שרון בן צור – חברת מועצה/ועדה
 • רינה רונן – חברת מועצה/ועדה
 • הרב יעקב צדקה – חבר מועצה/ועדה
 • נחמיה מנצור – חבר מועצה/ועדה
 • אבי כאכון - חבר מועצה/ועדה


ועדת משנה לתכנון ובניה

 • ד"ר עו"ד אלדד בר כוכבא  -  ראש המועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל c.tzila@pardes-hanna-karkur.muni.il, טל' 077-9779703/5, 050-7376800
 • אלי אטיאס - סגן ראש המועצה/חבר ועדה
 • הגר פרי יגור - חברת מועצה/ועדה
 • איציק לב - חבר מועצה/ועדה
 • יעקב צדקה - חבר מועצה/ועדה
 • אבי כאכון - חבר מועצה/ועדה
 • ​רון לירם - חבר מועצה/ועדה
 • פנינה מלכה דנן - מנהלת הועדה


ועדת מכרזים (חובה)

 • אלי אטיאס – סגן ראש המועצה/יו"ר הועדה,  
  דוא"ל: a.eli@pardes-hanna-karkur.muni.il, טל' נייד 052-8889691
 • מרכזת הועדה ומנהלת המכרזים – גב' זיוה דסקל, 
  דוא"ל: d.ziva@pardes-hanna-karkur.muni.il , טל' 0779779763
 • אבי כאכון- חבר מועצה/ועדה
 • רון לירם - חבר מועצה/ועדה
 • שרון בן צור - חברת מועצה/ועדה


ועדה חקלאית (חובה)

      * אבי כאכון - חבר מועצה/נציג בועדה, דוא"ל avikakun@gmail.com טל' נייד 052-8901951
 

ועדת ביקורת (חובה)

 • הגר פרי יגור - חברת מועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל hagar.phk@gmail.com ,טל' נייד 052-3393796
 • מיכה מגידש - חבר מועצה/ועדה
 • רון לירם - חבר מועצה/ועדה
 • מבקר המועצה וממונה ותלונות הציבור - רו"ח אלי יוספין, דוא"ל y.eli@pardes-hanna-karkur.muni.il , טל' 077-9779713

 

ועדת מל"ח/פס"ח (חובה)

 

ועדת הנחות (חובה)

 • הרב יעקב צדקה, חבר מועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל  gmail.com@8732000 ,טל' נייד 050-8732000
 • מרכזת הועדה –  לימור לוי ,טל' 077-9779300
 • רון לירם - חבר מועצה/ועדה

 

ועדת ערר לעניין ארנונה (חובה)

מרכזת הועדה – סיון עמל, טל' 077-9779300
החלטת ועדת ערר בעניין אנה לוטן בע"מ לשנת 2011 

 

ועדה לאיכות הסביבה (חובה)

 • איציק לב , חבר מועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל yitzhakl15@gmail.com  , טל' נייד 052-3464070
 • מרכז הועדה – אייל שני, דוא"ל s.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.il  , טל' 077-9779841/5
 • נחמיה מנצור - חבר מועצה/ועדה
 • חיה בן צבי - חברת מועצה/ועדה
 • רון לירם - חבר מועצה/ועדה

 

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור (חובה)

 • רינה רונן , חברת מועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל rina.phk@gmail.com ,טל' נייד 054-4273648
 • חיה בן צבי - חברת מועצה
 • מרכז הועדה – יהודה וקנין , דוא"ל v.yehuda@pardes-hanna-karkur.muni.il ,טל' 077-9779905
   

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים (חובה)

 • אבי כאכון , חבר מועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל avikakun@gmail.com ,טל' נייד 052-8901951
 • מרכזת הועדה –  תמר הדר, דוא"ל h.tamar@pardes-hanna-karkur.muni.il , טל' 077-9779415
 • שרון בן צור - חברת מועצה/ועדה


ועדה למיגור אלימות (חובה)

 • ד"ר עו"ד אלדד בר כוכבא, ראש המועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל c.tzila@pardes-hanna-karkur.muni.il , טל' 077-9779703/5 , 050-7376800
 • מרכז הועדה – יעקב סלוים, דוא"ל s.yakov@pardes-hanna-karkur.muni.il  , טל' 077-9779741/3/5
 • יעקב צדקה - חבר מועצה/ועדה
 • אבי כאכון - חבר מועצה/ועדה


ועדת לשימור אתרים (חובה)


ועדת בטחון (חובה)

 • ד"ר עו"ד אלדד בר כוכבא, ראש המועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל c.tzila@pardes-hanna-karkur.muni.il , טל' 077-9779703/5 , 050-7376800
 • מרכז הועדה – יעקב סלוים, דוא"ל s.yakov@pardes-hanna-karkur.muni.il , טל'  077-9779741/3/5
 • איציק לב - חבר מועצה/ועדה
 • הגר פרי יגור - חברת מועצה/ועדה


ועדת רווחה (רשות)

 • מרכזת הועדה –  תמי ברששת, דוא"ל b.tami@pardes-hanna-karkur.muni.il ,טל' 077-9779403
 • יעקב צדקה - חבר מועצה/ועדה
 • חיה בן צבי - חברת מועצה/ועדה
 • הגר פרי יגור - חברת מועצה/ועדה

 

ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים (רשות)

קריטריונים להנצחה ביישוב כפי שאושרו בישיבת מליאת המועצה מס' 22 (2/15) ביום 12.2.15:

 1. ועדת שמות והנצחה תמליץ למועצה על שמות לרחובות, כיכרות, גנים, בתי ספר ומבנים ציבוריים.
 2. כל בקשה תידון בנפרד.
 3. תהיה אפשרות להנצחת אנשי ציבור אשר תרמו למען המושבה.
 4. שמות אישים ציבוריים יונצחו ברחובות , בתי ספר או מבני ציבור, לאחר דיון בוועדה.
 5. עיצוב ותכנון אתרי הנצחה יקבעו בתיאום בין הוועדה , מהנדס המועצה והתורמים.
 6. תהיה אפשרות להנצחה לאנשים אשר חרפו נפשם למען המושבה.
 7. תהיה אפשרות הנצחה במימון חלקי או מלא של התושבים בשטחים קיימים. כל הנצחה תעשה בתיאום עם היזמים והמועצה מראש.
 8. אין להחליף שם היסטורי או אישי באתר הנצחה קיים.
 9. משפחות אשר יבחרו להנציח את יקירם אשר נפטר, יוכלו לעשות זאת בדרך של פעילות קהילתית פתוחה לציבור.
 10. הנצחה על גבי מבנים, כיכרות, או מקום אחר תעשה בדרך אחידה שתקבע ע"י הוועדה .בכיתוב אחיד.
 11. כל הרחובות בפרדס חנה כרכור יקראו ע"ש צמחים, כלי נגינה, מאורעות בארץ ישראל, לפי החלטות שנעשו בוועדות בשנים עברו.
 12. כל גני הילדים בישוב יקראו על שם פרחים, עצים, בעלי חיים.
 13. כל גני השעשועים בישוב יקראו על שמות סיפורי ילדים.
 14. תהיה אפשרות לשינוי בקריטריונים במקרים מיוחדים בהתאם להחלטות הוועדה. 
 15. דיון בבקשות להנצחה יידונו לא לפני תום 5 שנים מיום הפטירה.
 • רינה רונן , חברת מועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל rina.phk@gmail.com , טל' נייד 054-4273648
 • מרכז הועדה – יהודה וקנין, דוא"ל v.yehuda@pardes-hanna-karkur.muni.il  , טל' 077-9779905
 • נחמיה מנצור - חבר מועצה/ועדה
 • ​חיה בן צבי - חברת מועצה


ועדת תאום תנועה (רשות)

 • איציק לב - חבר מועצה/משקיף/נציג המועצהדוא"ל yitzhakl15@gmail.com , טל' נייד 052-3464070
 • מרכזת הועדה – שירלי כהן דוא"ל c.shirli@pardes-hanna-karkur.muni.il  , טל' 077-9779903
 • אריה רפפורט - מהנדס המועצה
 • יהודה וקנין - מנהל מח' תשתיות במועצה
 • נציג משטרה
 • יועץ תנועה מטעם משרד התחבורה


ועדת חינוך (רשות)

שרון בן צור , חברת מועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל sharonbentsur2013@gmail.com  , טל' נייד 052-2316777
מרכזת הועדה – אילנה זגול , דוא"ל z.ilana@pardes-hanna-karkur.muni.il   , טל' 077-9779953
איציק לב - חבר מועצה/סגן יו"ר הועדה
רון לירם - חבר מועצה/ועדה


ועדת אירועים (רשות)

 • רינה רונן , חברת מועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל rina.phk@gmail.com , טל' נייד 054-4273648
 • מרכזת הועדה – ענת אלקבץ, טל' 04-6378551 , 077-7378501
 • נחמיה מנצור - חבר מועצה/ועדה
 • חיה בן צבי - חברת מועצה/ועדה
 • אבי כאכון - חבר מועצה/ועדה


ועדה לקליטת עליה (רשות)

נציגים וחברים בגופים חיצוניים

דירקטוריון חל"ז

 • ד"ר עו"ד אלדד בר כוכבא
 • יואב קטעבי  
 • רן גלר 
 • אריה רפפורט
 • יפים רוייזמן
 • ​רומן גישר
 • ​יוסי עמיאל
 • רו"ח ארז ישראלי
 • עו"ד ג'ובראן ג'ובראן
   

דירקטור במט"ש חדרה

ד"ר עו"ד אלדד בר כוכבא, ראש המועצה

רו"ח רן גלר – גזבר ומזכיר המועצה – מ"מ

נציג באיגוד ערים וטרינרי
אייל שני – מנהל היחידה לאיכות הסביבה, פיקוח ואכיפה במועצה

נציג באיגוד ערים לאיכות הסביבה (שרון-כרמל)
אייל שני – מנהל היחידה לאיכות הסביבה, פיקוח ואכיפה במועצה

נציג ברשות ניקוז שרון – כרמל

ד"ר עו"ד אלדד בר כוכבא, ראש המועצה
רו"ח רן גלר – גזבר ומזכיר המועצה – מ"מ