הודעה בדבר אזעקות במסגרת תרגיל עורף – 13.3.18

תרגיל התגוננות אזרחית לכלל העורף האזרחי בכל מדינת ישראל יתורגל בתאריך 13.3.2018


הודעה בדבר אזעקות במסגרת תרגיל עורף 13.3.18