קול קורא להצבת פודטראק באירוע "שבוע הספר"

ברחבת המועצה ביום 12/06/2019

מ.מ פרדס חנה כרכור, מתכבדת להזמין בזאת הצעות להפעלת פודטראק (מזנון נייד) ברחבת המועצה ביום 12/06/2019, הצעות ניתן להגיש עד ליום רביעי 05/06/2019 בשעה 12:00 באמצאות דוא"ל:  d.ziva@pardes-hanna-karkur.muni.il

תנאים להגשת ההצעה ולמתן השירות:

  1. על המציע להחזיק בכל הרישיונות והאישורים הנדרשים על פי כל דין, ובכלל זה אישורי ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור וכן אישור יצרן מזון ממשרד הבריאות.
  2. המציע יתחייב להפעיל את המזנון הנייד בין השעות 17:00 עד 22:00, לכל הפחות.
  3. מגוון המנות הנדרשות: טבעוני, בשרי ושתייה.
  4. לא תותר מכירת אלכוהול.
  5. המזון הנמכר יהיה כשר.
  6. מחירי המוצרים הנמכרים יהיו תואמים למחירי מוצרים דומים הנמכרים באירועים מסוג זה.
  7. יש לפרט בהצעה את מגוון המוצרים ומחיריהם.
  8. נא לצרף תמונה של הדוכן.
  9. עבור הפעלת הדוכן באירוע ישלם המציע הזוכה למועצה סך של 1,000 ₪.
  10. המועצה תהיה רשאית לבחור בהצעה שתימצא מתאימה ועדיפה על פי שיקול דעתה, על פי כל מרכיביה, מחיר, תפריט מוצע והמחירים הנקובים בו.

 

                                       מועצה מקומית פרדס חנה כרכור