להורדת קובץ הודעה בדבר הסדר הנחות לחייבי ארנונה לחץ כאן

הסדר הנחות לחייבי ארנונה

המועצה המקומית פרדס חנה - כרכור יוצאת במבצע לגביית חובות ארנונה וזאת בהתאם

לתקנה שהתקי שר הפנים בדבר מבצע לגביית חובות ארנונה שנצברו עד ליום 31.12.14 ט’ בטבת תשע”ה.

המבצע יחול על החובות שנצברו עד יום 31.12.2014 בגי חיובי ארנונה לנכסי מגורים ועסקים, למעט נכסים אשר המחזיק בהם הוא המדינה, חברה ממשלתית, תאגיד סטטוטורי או מי שקיבל פטור מארנונה לפי סעיפים 5-14 לפקודת מס’ עירייה ומס' הממשלה (פיטורין) 1938

המבצע החל מיום ראשון ז’ בסיוון תשע”ז 1.6.2017

ויסתיים ביום י”ב בכסלו תשע”ח 30.11.2017


פירוט הנחות:

מזומן - 50% תשלום במזומן לפירעון מלוא החוב באופן מלא ומיידי

שקים - 45% עד 12 תשלומים בשקים (שק ראשון במזומן)

למי שנכנס למבצע בחודש הראשון למבצע. מס ‘ התשלומים המרבי יהיה בהתאם למועד הכניס ה להס דר.

הוראות קבע/כרטים אשראי 45% עד 24 תשלומים למי שנכנס בחודש הראשון למבצע.

מס פר התשלומים המרבי יהיה בהתאם למועד הכני ה לה דר.

 

תנאים להשתתפות במבצע:

  1. נפרעו או הוסדרו כדי כל חובות הארנונה לשנים 2015-2017 עד למועד מימוש המבצע.
  2. חתימה על טופס התחייבות לפירעון, תשלומי החוב במועד שנקבע בהתאם למבצע.

*האמור בפרסום זה אינו מהווה תחליף להוראות תקנות הסדרים במשק המדינה(הנחה מארנונה) (תיקו מספר 3) התשע“ז 2017

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי מחלקת הגביה.

בטלפונים: 077-9779300

פקס: 077-9779320