המועצה המקומית פרדס חנה כרכור מעוניינת  להצטייד במערכת מדף להקמה ולניהול מאגר ספקים ויועצים שתאפשר גם ביצוע הליך הצעות מחיר באופן דיגיטלי מלא.

אנו פונים למציעים אשר יש ביכולתם לספק את המערכת לפי המאפיינים הבאים :

על המערכת להיות פעילה כיום לכל הפחות ב 5 רשויות מקומיות בישראל, במשך תקופה אשר לא תפחת משנה לפני מועד הגשת ההצעה.

על המערכת לתת מענה מלא להוראת משרד הפנים  שהתפרסמה בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 - נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.

על ספק המערכת להיות  בעל ניסיון מוכח בהגדרת ענפי ייעוץ, תחומי ייעוץ ותנאי סף לכל תחום ולהיות מסוגל להעמיד לאישור הרשות רשימה מומלצת מלאה.

על המערכת לאפשר ליועצים בתחומים מקצועיים שיוגדרו ע"י המועצה, להגיש באופן מקוון את מועמדותם לשמש כיועצים למועצה, באמצעות מילוי עצמאי של פרטים ומסמכים אל תוך סביבת ייעודית באינטרנט שתמותג  בלוגו של המועצה ותקושר לאתר האינטרנט שלה.

על המערכת לאפשר למועצה להגדיר באופן עצמאי את ענפי ותחומי הייעוץ וכן את תנאי הסף, את מועדי הפרסום ואת מועד סגירת ההרשמה לכל תחום.

על המערכת לאפשר למועצה  לבדוק באמצעותה את הפרטים והמסמכים שיוגשו ע"י היועצים כדי לקבוע מי מהם עומד בתנאי הסף לתחומי ההרשמה ומי לא וכן לתקשר דיגיטלית באמצעות משלוח מכתבים בנוסח גמיש לנרשמים לצורך תיקון/השלמת מסמכים.

ספק המערכת יוכל להעמיד לטובת הרשות, במסגרת ההתקשרות,  שירות מקצועי לבדיקת עמידה בתנאי הסף של הנרשמים שיבוצע ע"י בודקים מנוסים.

על המערכת לאפשר להגדיר מתוכה בקשות לקבלת הצעות מחיר (בל"מ) בנושאים שעל הפרק, לאפשר לשלוח אותן באופן מקוון  ליועצים רשומים ומאושרים במאגר לפי תחומים,  תוך תיעוד מס' הפניות שיבוצעו אל כל יועץ, וכן לאפשר לקבל מהם אל תוך תיבת מכרזים דיגיטלית הצעות מחיר מתאימות.

על המערכת לאפשר לתעד באופן מלא את החלטות ועדת ההתקשרויות של המועצה ולהפיק מתוכה פרוטוקול. על המערכת להיות ערוכה לעלות לאוויר בתוך 7 ימי עבודה ממועד סיום הגדרת התחומים המקצועיים הנדרשים למועצה ותנאי הסף לכל אחד מהם.

על המערכת להיות גמישה ולאפשר התאמות מכל סוג שתבקש המועצה.

הצעות בנושא בצירוף רשימת לקוחות ממליצים יש לשלוח אל:

 mancal@pardes-hanna-karkur.muni.il  

עד לא יאוחר מיום  15.6.2020.