בכל הגשת מועמדות למכרזי כ"א נדרש לצרף שאלון פרטי מועמד למשרה ממולא ע"י המתמודד.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 102/2022 מנהל/ת מחלקת גנים ונוף מכרזי כוח אדם פומבי 21/06/2022 05/07/2022

עבור לארכיון דרושים